Organisatiefilosofie: het ‘Medewerkerstevredenheid...

Binnen organisaties van uiteenlopende aard wordt regelmatig onderzoek gedaan naar de tevredenheid van medewerkers binnen de betreffende organisatie. Dit onderzoek vindt plaats onder de noemer het ‘Medewerkerstevredenheidsonderzoek’ (MTO). Het is zelfs mogelijk om voor het uitvoeren van een dergelijk onderzoek externe bureaus in te huren die tot taak hebben vragenlijsten op te stellen en de reacties op die vragenlijsten te...

Cursus Ethiek – Instituut voor Filosofie

Normen en waarden kritisch bekeken – cursus Ethiek aangeboden door het Instituut voor Filosofie Ethiek is nadenken over wat we moeten doen. Ongebreideld consumeren of duurzaamheid? Rokers een hogere verzekeringspremie laten betalen of iedereen gelijk behandelen? De journalist zijn werk laten doen of de privacy van misdadigers respecteren? De vraag naar goed en juist handelen beantwoorden wij tegen de achtergrond van...

De plaats van de ethiek in ontologieën gebaseerd o...

Inleiding In dit artikel staat de vraag naar de relatie tussen metafysica/ontologie en ethiek centraal. Gekozen is om de ‘triadistische’ metafysica van Popper, zoals deze uitgewerkt is in de driewereldentheorie, als uitgangspunt te nemen. De kracht van de driewereldentheorie is gelegen in het feit dat deze theorie alle entiteiten, en dus ook de ethiek, een plaats geeft in één samenhangend geheel. In de poging om de...

Het morele instinct. Over de natuurlijke oorsprong...

Jan Verplaetse weet op een heldere en diepgaande wijze de relatie tussen denken en ‘voelen’ op ethisch vlak met elkaar in verband te brengen. Hij onderscheidt vier zogenoemde emotiemoralen, te weten de hechtingsmoraal, de geweldmoraal, de reinigingsmoraal en de samenwerkingsmoraal. De nadelen van deze vier moralen kunnen volgens hem worden gecorrigeerd door de rationele ethiek. Tesamen vormen deze vijf moralen de multiple...

Een waardig bestaan. Over dierenrechten.

Op de achterzijde van dit boek is te lezen: ‘Wij zijn geneigd te denken dat dieren over geen enkele vorm van zelfbewustzijn beschikken, en derhalve slechts middelen zijn ter bevrediging van de behoeften van de mens. De vooraanstaande Amerikaanse filosofe Martha Nussbaum betwist deze stelling: dieren zijn een doel op zich en verdienen respect in de integriteit van hun bestaan. Ze kunnen pijn, angst en genot ervaren en hebben...