Bedrijfsethiek: een goede zaak

“Een ‘goede onderneming’ staat vandaag de dag niet alleen voor winst en continuïteit, maar evenzeer voor integriteit en maatschappelijke verantwoordelijkheid. Bedrijven worden steeds vaker aangesproken op hun rol in de samenleving en gaan op hun beurt het gesprek aan met belanghebbenden over de wederzijdse verwachtingen. De overheid helpt een handje met ‘inspirerend en stimulerend’ beleid. Ondertussen wordt de...

De coach, de begeleider van de laatste mens?

“Coaches rukken op in onze maatschappij. In de literatuur over het coachen komen begrippen voor zoals ontwikkelen, begeleiden, zelfontplooiing, zelfsturing, autonomie en authenticiteit. Deze begrippen worden vaak als vanzelfsprekendheden geponeerd, zelden verduidelijkt en bijna nooit op een doordachte wijze gedefinieerd en onderbouwd. Het is de vraag in hoeverre deze vaagheid tot paradoxen leidt die de coachee onder het...

Filosofie, het onderzoeken van ideeën en begrippen...

“Onze ideeën en begrippen zijn te vergelijken met de lenzen waardoor we de wereld zien. Bij filosofie is het de lens zelf die we onderzoeken. Of u daarbij succes hebt, hangt niet af van de hoeveelheid kennis die u aan het eind bezit, maar van wat u kunt als het moeilijk wordt: als de golven van de discussie hoog oprijzen en er verwarring uitbreekt. Succes betekent dat u de consequenties van ideeën serieus neemt.” Uit: ...

‘Ik ben, ik besta.’- Descartes

Citaat uit Meditaties van René Descartes. Uitgave Boom Meppel/Amsterdam. Tweede druk. Vertaling Wim van Dooren. (Nummer II; Over de aard van de menselijke geest; dat deze beter te kennen is dan het lichaam.) “Maar hoe weet ik nu dat er toch niet iets bestaat, dat anders is dan alles wat ik al bekeken heb? Iets, dat niet de minste aanleiding biedt om eraan te twijfelen? Bestaat er niet een God, of hoe ik die eventueel...

B. Russell; Waarheid en maatschappij

Het concept ‘waarheid’, als iets dat afhankelijk is van feiten die zich grotendeels aan beheersing door de mens onttrekken, was tot nu toe een van de middelen waarmee de filosofie de mensen wist te overtuigen van de noodzaak van een zekere nederigheid. Als deze rem op de menselijke trots wordt weggenomen betekent dat een nieuwe stap op de weg naar een bepaald soort waanzin – de machtsdronkenschap die zich binnendrong in...

Tarski, Popper en waarheid

Vaak wordt de correspondentietheorie van de waarheid gezien als een theorie die stelt dat ware zinnen corresponderen met feiten; een zin is waar als hij een feit meedeelt. Maar wat zijn feiten? “Het heet dat de waarheid van ‘Sneeuw is wit’ afhankelijk is van het feit dat sneeuw wit is. De ware zin ‘Sneeuw is wit’ correspondeert met het feit dat sneeuw wit is. De zin ‘Sneeuw is wit’ is waar dan en slechts dan als...