Wat doet de Coornhert Stichting?

Wat doet de Coornhert Stichting?

De Coornhert Stichting is in 2007 opgericht met het doel het erfgoed van het Nederlandse (religieus,filosofisch, literair) nonconformisme voor een groter publiek beter toegankelijk te maken. Om dit erfgoed te ontsluiten is een editieprogramma ontwikkeld dat voorziet in zowel digitale edities (op internet) als boekedities. De digitale publicaties worden ondergebracht in de Digitale Bibliotheek Nonconformisme. Een gedeelte van de digitale publicaties verschijnt ook in boekvorm bij de Amsterdam University Press in de reeks Bibliotheca Dissidentium Neerlandicorum. Deze reeks kent twee afdelingen: Tekstedities en Studies. In de afdeling Tekstedities verschijnen teksten die representatief zijn voor de geschiedenis van het Nederlandse nonconformisme. Deze uitgaven zijn standaard voorzien van inleiding, vertaling of hertaling, annotaties en registers. In de afdeling Studies verschijnen wetenschappelijke studies over belangrijke vertegenwoordigers van het Nederlandse nonconformisme, hun werk en wereld, zoals biografieën, dissertaties, monografieën en congresverslagen.

De stichting is genoemd naar Dirck Volckertszoon Coornhert (1522-1590), een veelzijdig auteur (toneelschrijver, theoloog, filosoof, jurist en grafisch kunstenaar), ooit adviseur van Willem van Oranje en ideoloog van diens politiek van religievrede. Coornhert koos er voor om als leek voor andere leken in de volkstaal te schrijven, in plaats van in het Latijn, de taal van de geleerden van zijn tijd. Dat maakt hem tot een icoon van een publieksgerichte cultuuroverdracht.

‘Dwarsligger’ naar roeping en karakter, geldt Coornhert daarenboven als exemplarische vertegenwoordiger van het Nederlandse nonconformisme. Nonconformisten in de 16e eeuw waren gekant tegen dogmatische orthodoxie en de vermenging van religieuze (kerkelijke) en wereldlijke belangen en streden, zoals in het bijzonder Coornhert, voor een samenleving waarin gewetensvrijheid, religieuze tolerantie, vrijheid van meningsuiting en persvrijheid de onmisbare voorwaarden voor vreedzame coëxistentie vormden. De actualiteit van een dergelijke stellingname in de huidige mondiale, sociaal-politieke verhoudingen behoeft nauwelijks toelichting.

De motieven van dat nonconformisme waren (m.n. in ons land) al geruime tijd werkzaam voordat Coornhert en de zijnen ten tonele kwamen en zouden ook na zijn dood werkzaam blijven. Zo trekt dit nonconformisme zijn spoor aan gene zijde van verharde confessionele tegenstellingen in een geschiedenis die reikt van Erasmus tot Coornhert, van Hugo de Groot tot Spinoza en van daar naar vele anderen, die zich in later eeuwen tot in onze tijd door hun denken hebben laten inspireren.

Het bestuur van de Coornhert Stichting telt momenteel vijf leden en is als volgt samengesteld:

dr. G. Verwey (voorzitter), dr. H.A.H. Audretsch (secretaris), mr. P.A. Blumenthal (penningmeester) en prof. dr. J.A.A.M. Biemans (lid) en prof. dr. R.A.M. Aerts (lid).

In het Comité van aanbeveling hebben zitting:

jhr. dr. P.A.C. Beelaerts van Blokland (ex-commissaris van de Koningin, Utrecht)

mr. M.J. Cohen (ex-burgemeester van Amsterdam, fractie-voorzitter PvdA Tweede Kamer)

mevr. prof. dr. D.M. Curtin (UvA/UU)

prof. dr. F. van Oostrom (UU; voormalig president KNAW)

drs. S. Scholten (directeur Erfgoed UvA)

prof. mr. dr. C.J.M. Schuyt (Raad van State)

dr. K. van der Toorn (voorzitter College van Bestuur UvA-HvA)

Financiën

De Coornhert Stichting heeft geen winstoogmerk en beschikt niet over eigen kapitaal. Voor de realisering van haar doeleinden is zij dan ook aangewezen op de hulp van vrijwilligers en de financiële steun die zij door fondsenwerving en particuliere giften verwerven kan. Dankzij structurele financiering in de eerste jaren van haar bestaan door verwante stichtingen en royale bijdragen van particuliere zijde heeft zij een veelbelovende startkunnen maken met de opzet en uitvoering van het Coornhert-editieprogramma. Donaties aan de stichting ten behoeve van specifieke editorische projecten zijn meer dan welkom! Deze donaties zijn fiscaal aftrekbaar. De Coornhert Stichting is een stichting met ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instellingen; voor meer informatie zie: www.anbi.nl). Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Gerlof Verwey (Coornhert Stichting) of Jaap Gruppelaar (Coornhert Centrum).

Coornhert Centrum

Het werkprogramma van de stichting wordt uitgevoerd door het Coornhert Centrum onder verantwoordelijkheid van mr. dr. J.A.G. Gruppelaar (Van Twickelostraat 7, 7411 SC Deventer, 0570 6444364/545245 j.gruppelaar@kpnplanet.nl). Voor de duur van specifieke editorische projecten werkt het Coornhert Centrum samen met universitaire, bibliothecaire, teksteditorische instellingen in ons land, met name het Amsterdams Centrum voor de Studie van de Gouden Eeuw (UvA), de Universiteitsbibliotheek en het Digitaal Productiecentrum van de Universiteit van Amsterdam, het Huygens Instituut (KNAW), de Digitale Bibliotheek Nederlandse Letteren en de Amsterdam University Press.

Bibliotheca Dissidentium Neerlandicorum

Algemeen redacteur: Gerlof Verwey; redacteur 16e en 17e eeuw: Jaap Gruppelaar.

D.V. Coornhert, Synode over gewetensvrijheid. Een nauwgezet onderzoek in de vergadering gehouden in het jaar 1582 te Vrijburgh, AUP: Amsterdam 2008. Redactie: J. Gruppelaar, J.C. Bedaux en G. Verwey (hertaling, inleiding, annotatie, register) Verkrijgbaar in de boekhandel (€ 36,–).

D. V. Coorhert, Synod on the Freedom of Conscience. A Thorough Examination during the Gathering Held in the Year 1582 in the city of Freetown, AUP: Amsterdam 2008. Redactie: G. Voogt (vertaling, inleiding,annotatie, register) Verkrijgbaar in de boekhandel (€ 35,–).

D.V. Coornhert: Politieke geschriften. Opstand en Religievrede, AUP: Amsterdam 2008. Redactie: J. Gruppelaar (hertaling/vertaling, inleiding, annotatie, register). Verkrijgbaar in de boekhandel (€ 27,50).

R. Buys, De kunst van het weldenken. Lekenfilosofie en volkstalig rationalisme in de Nederlanden (1550-1600), [= diss. Erasmus Universiteit], AUP: Amsterdam 2009. Verkrijgbaar in de boekhandel (€ 42,50). Bekroond met de studieprijs Praemium Erasmianum 2010.

J. Gruppelaar en G. Verwey (red.), D. V. Coornhert (1522-1590): polemist en vredezoeker. Bijdragen tot plaatsbepaling en herwaardering, AUP: Amsterdam 2010. Met bijdragen van R. Buys, J. Gruppelaar, J. Koppenol, H. Nellen, M. Van Veen, G. Voogt en G. Verwey. Verkrijgbaar in de boekhandel (€ 34,50).

Boudewijn van Rees, Aan mijne protestantse medechristenen in Frankrijk, 1789. Ingeleid door S. Vuyk, onder eindredactie van J. Gruppelaar. Verkrijgbaar in de boekhandel (€ 27,50).

D. V. Coornhert: Coornhert in het klein. Korte teksten over deugd, onwetendheid en volmaakbaarheid. Redactie: R. Buys (hertaling, inleiding, annotatie, register). Verschijningsdatum februari 2011.

Gerard Zerbolt van Zutphen (1367-1398), Geestelijke bestijgingen. Vertaling van De spiritualibus ascensionibus, vervaardigd, ingeleid en van commentaar voorzien door R. van Dijk. Verschijningsdatum: zomer 2011.

Briefwisseling van Allard Pierson 1831-1896. Deel I: jeugdjaren, studie, Leuven, Rotterdam, tot ca. 1865, ingeleid en van aantekeningen voorzien door W. Balke. Verschijningsdatum: najaar 2011.

J. Gruppelaar en J. Pieters (red.), Réponse à un certain Hollandais: D.V. Coornhert over de grenzen van zijn tijd (= congresbundel, Gent 18 en 19 juni 2011), Verschijningsdatum:voorjaar 2012.

D. V. Coornhert, Zedekunst dat is wellevenskunst. Redactie: J. Gruppelaar (hertaling/vertaling, inleiding,annotatie, register). Verschijningsdatum:voorjaar 2012.

D. V. Coornhert, Brieven. Redactie: J. Gruppelaar (hertaling, inleiding, annotatie, register). Verschijningsdatum: najaar 2013.

Ingezonden door mr. dr. J.A.G. Gruppelaar.

COORNHERT STICHTING
www.coornhertstichting.nl

Fatal error: Call to undefined function adrotate_group() in /home/p17385/domains/worldforthinkers.com/public_html/wp-content/themes/EarthlyTouch/single.php on line 57